Veel gestelde vragen

Met voorzichtig te stofzuigen is het mogelijk om een deel van het vuil te verwijderen. Het is niet mogelijk de stoffilters te wassen met een sopje.

Multicalor raadt aan minstens één of twee keer de filter per stookseizoen te vervangen.

U kunt rechtstreeks bij Multicalor filters voor uw luchtverwarming bestellen. Gelieve de maten opgeven van de filter bij bestelling.

Aan het luchtverwarmingssysteem kan een koelinstallatie worden toegevoegd om de temperatuur tijdens de hete zomer aangenaam te houden. Hierbij wordt een verdamper in omkasting op de luchtverwarmer geplaatst, deze dient dan via koelleidingen op een buitenunit worden aangesloten.
Voor meer informatie hieromtrent kunt u steeds vrijblijvend terecht bij uw installateur.

Het serienummer is terug te vinden aan de binnenkant van het apparaat. Om deze te vinden dient u het voordeksel te verwijderen.

Een energielabel voor luchtverwarmers bestaat niet. 

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de regelgeving :

De informatieverplichting van de EU zijn samengevat in de Europese verordering EU2016/228. Dit schrijft een “informatieblad” voor, deze kunt u bij het product Udara vinden.

In dezelde norm wordt in Artikel 7 paragraaf 7 onderstaand beschreven :

De Commissie evalueert deze verordening in het licht van de technologische vooruitgang in verband met luchtverwarmingsproducten, koelproducten en hogetemperatuurproces-chillers. Zij legt de resultaten van deze evaluatie uiterlijk op 1 januari 2022 voor aan het Overlegforum inzake ecologisch ontwerp. De evaluatie omvat een beoordeling van de volgende aspecten :

g) de noodzaak om eisen inzake energie-etikettering vast te stellen voor huishoudelijke luchtverwarmingsproducten

Hoe ver het met dit “advies” staat is onbekend, maar op dit moment zijn er nog geen eisen vastgesteld om een energielabel op te stellen voor luchtverwarmers. Er is geen wettelijk kader om deze etiket aan te maken.

De Udara is een extreem zuinig en milieuvriendelijk toestel (verbrandingsrendement van +97% op de bovenwaarde / 108% op de onderwaarde en een lage NOx uitstoot van < 30mg/kW). Bij een CV toestel zouden zulke waarden ruimschoots voldoende zijn voor een A label – maar voor een luchtverwarmer zijn er geen eisen bepaald dus er is gewoon geen label.

Wat dit betekent voor een subsidieaanvraag is niet gekend. Bij sommige klanten is deze geweigerd en bij andere werd deze toch toegekend nadat men bovenstaande uitleg bezorgde aan de bevoegde instanties.